ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

ТП „Държавно горско стопанство - Хвойна" е получило името си от с. Хвойна, където е и седалището на самото стопанство.
Намира се в северната част на Смолянска област, в община Чепеларе. На север стопанството граничи с ТП ДГС - Пловдив и ТП - ДГС Асеновград; на изток с ДЛС Кормисош, на юг с ТП ДГС Чепеларе, на югозапад с ТП ДГС Широка лъка и на запад с ТП ДГС Михалково.
Територията на ТП ДГС Хвойна в административно-териториално отношение попада в границите на община Чепеларе и обхваща горите в землищата на селата: Хвойна, Павелско, Малево (към км. Малево е и землището на с. Студенец) Орехово, Забърдо и Зорница.
Релефът на ТП ДГС Хвойна е с типичен планински характер, с големи превишения и много стръмни до урвести склонове, които се обуславят от добре развита и гъста хидрогеографска мрежа. Преобладават наклонените хълмисти терени (48.1%), следвани от много стръмните планински склонове (33.6%).
Най - високата точка на горското стопанство е вр. „Голям Персенк" – 2095 м. н.в., а най- ниската - 620 м. н. в., там където река Чепеларска излиза от района на стопанството. Голямата разлика в надморската височина обуславя разнообразието в горскорастителното райониране.
Главното водно течение, което минава през територията на стопанството е река Чепеларска. В границите на стопанството тя приема следните по-важни притоци - река Забърдовска , която води началото си от м. "Карабалкан" и река Ореховска, която води началото си от масива на „Персенк".
Геоложкият строеж и петрографски състав в района е разнообразен. Голяма част от територията е разположена върху гнайси. Останалата част е изградена от варовикови формации. В резултат на петрографското и почвено разнообразие са формирани и различни типове месторастения.
Според Класификацията на Събев и Станев „Климатични райони на България и техния климат - 1963 г.”, територията на ДГС Хвойна попада в Европейско континенталната климатична област - Преходно континентална климатична подобласт и обхваща два климатични района:
♦Планински климатичен район - по голямата част
♦Севернородопски нископланински климатичен район
Според горскорастителното райониране, стопанството попада в Тракийската горскорастителна област - подобласт Западни Родопи.
Територията на стопанството е с висока лесистост (70.4%), като преобладаваща част от горите са иглолистни - смърч, черен бор, бял бор, ела. Срещат се и широколистни насаждения /семенни и издънкови/, в състава на които участват бук, зимен дъб, келяв габър, габър.
Общата площ на горите и земите от горски фонд на територията на ТП ДГС Хвойна е 18602.8 ха. Залесената площ е 17052.0 ха.,което е 91.6%.
На територията на ДГС Хвойна има обявени следните защитени природни обекти: Природните забележителности - „Дуплево”, „Костен камък”, „Скакалото”, „Чудни мостове” и защитената местност „Средни ливади”.
Горите на стопанството са желано място за отдих и привлекателен обект за посещение, както от местното население , така и от туристи и почиващи. В тази връзка следва да се посочат горските комплекси около хижите „Персенк”, „Кабата”, „Пашалийца”, „Скални мостове”.
Има добри дивечови запаси и голямо видово разнообразие - дива свиня, благороден елен, лопатар, муфлон, сърна, дива коза, заек, глухар, лещарка, мечка, вълк.
Условия за любителски риболов предлага основно р. Чепеларска с нейните по- големи притоци.