ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Хвойна


Контакти :

Адрес: с. Хвойна п.к.4890 общ. Чепеларе, обл. Смолян ул. „Кап. Петко войвода" №2 email: dgshvoyna@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 29-07-2014

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз, кубиране и рампиране на маркирана дървесина"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 25-07-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на техническо задание за инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план, план за ловностопанската дейност и дейностите по опазване на горите от пожари"

Документация за участие    |    


Резултати от проведена процедура в ДГС Хвойна

Дата на публикуване на обявата: 16-07-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща използване и поддържане на монтирана техника в обекти на ТП ДГС „Хвойна“"

Документация за участие    |